Pohledávky v insolvenčním řízení

 

Pokud se ocitne některý z Vašich odběratelů v insolvenčním řízení, je ve Vašem zájmu podat přihlášku do insolvenčního řízení a to včas. Tento nelehký proces je spojený s velkou administrativní zátěží, kterou je lépe přenechat našim odborníkům, kteří zajistí komplexní poradenství před podáním přihlášky do insolvenčního řízení, sestavení přihlášky včetně povinných příloh a podání na příslušný Obchodní soud.

 

Správné a včasné podání přihlášky Vaší pohledávky do insolvenčního řízení Vám zajistí:

  • Řádné zařazení mezi věřitele dlužníka a tím možnost podílet se na rozdělení majetkové podstaty dlužníka dle rozhodnutí přiděleného insolvenčního správce
  • Možnost tvořit daňově uznatelnou opravnou položku do nákladů na pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení
  • Nově možnost nárokovat si vrácení DPH z neuhrazených pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení

Jedna z novinek, kterou přinesla novela zákona o DPH, je pro věřitele částečná a rychlá možnost jak dostat v insolvenčním řízení alespoň DPH z pohledávky, které musel věřitel odvést finančnímu úřadu při poskytnutém plnění ( fakturace za zboží, službu.).

Odběratel/ věřitel má možnost žádat zpět odvedené DPH z neuhrazených pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení. Podmínky pro nárokování DPH zpět jsou definovány v § 44 Zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Ve stručnosti lze podmínky nárokování si vrácení DPH formulovat takto:

  • Pohledávka vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku tohoto plnění a dosud nezanikla
  • Dlužník se nachází v insolvenčním řízení, a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku
  • Věřitel přihlásil svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku a tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží

 

Věřitel a dlužník nejsou osobami, které jsou:

  1. Kapitálově spojenými osobami podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25% hlasovacích práv těchto osob,
  2. osobami blízkými 26a), nebo
  3. osobami, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení 10), nebo jiné obdobné smlouvy.

 

Navrácení DPH z pohledávky, která je přihlášena v insolvenčním řízení, se realizuje formou opravy výše daně. Opravu výše daně jste oprávnění provést nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byly splněny výše podmínky dle zákona. Opravu nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění a v případě, že dlužník přestal být plátcem.

 

 

© 2012 | all rights reserved PSU

created and designed by frople